Srbija: Prostor

Prostor

Udruženje građana Prostor od 2010. godine radi na razvoju usluga u zajednici za osobe sa problemima mentalnog zdravlja i de-stigmatizaciji ove populacije u Srbiji. Svrha organizacije je razvoj usluga u zajednici koje pokrivaju većinu potreba osoba sa problemimamentalnog zdravlja koje se tiču psiho-socijalne podrške u oporavku.

Tokom proteklih 5 godina, Prostor je pružao usluge osobama sa problemima mentalnog zdravlja kroz različite programe u zajednici sa ciljem osnaživanja, podrške njihovoj resocijalizaciji i pružanju psihološke podrške. Tokom svog rada, Prostor je prepoznat od strane institucija kao partner u reformi sistema mentalnog zdravlja, posebno u procesu deinstitucionalizacije.

Prostor u zvaničnom partnerstvu sa Beogradskom opštinom Zvezdara radi na razvijanju lokalnog modela ovakve usluge u Srbiji, koji je danas široko priznat i praktikovan u zemljama EU.

Neke od najznačajnijih aktivnosti su likovne radionice i art terapija, psihoterapijska grupa, Hearing Voices grupe samo-pomoći i edukacija iz ove oblasti.

U okviru direktnog rada sa korisnicima psihijatrijskih usluga, Prostor radi na razvoju alternativnih pristupa u tretmanu problema mentalnog zdravlja kroz organizaciju obrazovnih aktivnosti za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja, korisnike, studente- volontere, organizacije civilnog društva koje rade u oblasti mentalnog zdravlja u zajednici. Prostor je zvanični predstavnik Međunarodne mreže “Hearing Voices” i jedan od osnivača regionalne mreže Zapadnog Balkana- West Balkan Hearing Voices Network.

Prostor je takođe aktivan u širenju ideja o ljudskim pravima osoba sa problemima mentalnog zdravlja, podizanju svesti javnosti i kampanjama za promenu društvenog statusa, kvaliteta života i stava javnosti prema ljudi sa istorijom psihijatrijskog lečenja u Srbiji. U proteklim godinama, Prostor je uticao na stavove javnosti kroz kampanju za podizanje svesti o pitanjima mentalnog zdravlja (kampanja “Da li ste vi normalni?”), redovne medijske nastupe, radio emisiju koju su vodili korisnici psihijatrijskih usluga koja je redovno emitovana na nacionalnoj radio stanici, prisustvo na društvenim mrežama, organizaciju javnih događaja, saradnju sa organizacijama, institucijama, lokalnim vlastima, pojedincima, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Rad Prostora do sada su podžali: Trag fondacija, CNF / CEE, Ministarstvo kulture, Norveška i Australijska ambasada u Srbiji, Heartefact fondacija i Erste banka, Evropska komisija kroz partnerstvo sa IAN-om (International Aid Network) na EU projektu tokom 2014/15. 2017/18. Prostor je uspešno realizovao Erasmus + KA1 projekat pod nazivom “Hearing Voices”, a trenutno sprovodi regionalni projekat “West Balkan Hearing Voices Network”, oba podržana od strane Tempus fondacije, i partner je Queen Mary University of London na Impulse projektu, podržanom takođe od strane Evropske komisije.

Prostor Prostor