Bosna i Hercegovina: Tavan

Udruženje „Tavan“

Udruženje za istraživanje, edukaciju i psihosocijalnu podršku

Adresa:
Sepetarevac 1, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Kontakt:
Tel: + 38762-003-603
E-mail: ngotavan@gmail.com
FB page: Udruženje Tavan
Instagram: Udruženje Tavan

Udruženje Tavan je nezavisno, nevladino, nestranačko, nereligijsko i neprofitno udruženje građana, koje djeluje sa ciljem ukazivanja na probleme stigmatizacije, nedovoljno razvijene psihološke prakse i površnog, jednodimenzionalnog pristupa mentalnom zdravlju.Savjetodavnim radom, podrškom, edukacijom, istraživanjima i umjetnošću želimo pružiti drugačiji pogled na drugačija iskustva.

Osnovni princip na kojem se zasniva rad naše organizacije je saradnja između stručnjaka po iskustvu (osobe sa psihosocijalnim poteškoćama koje su u većini slučajeva korisnici usluga sistema mentalnog zdravlja) i stručnjaka po profesiji. Jedan od naših glavnih ciljeva je stvaranje sigurnog okruženja u kojem svaka osoba ima podršku i mogućnost da se izrazi.

Udruženje Tavan je trenutno smješteno u privrednom gradu Skenderija, u samom centru Sarajeva, što nas čini pristupačnijim za javnost.Naš rad je moguć zahvaljujući entuzijastičnom i iskusnom timu od sedam volontera koji imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem ili bliske osobe sa takvim iskustvom.

Temelj Tavana je naš rad u sklopu Hearing Voices mreže Zapadnog Balkana. Kao dio ove regionalne suradnje, kroz uzajamne posjete, dijeljenje iskustava i znanja, kontinuirano rastemo kao organizacija i kao pojedinci.

Naše aktivnosti mogu se podijeliti u tri glavne kategorije: istraživanje, edukacija i psihosocijalna podrška. Važno je naglasiti da ove kategorije nisu strogo podijeljene i da se na više načina preklapaju.

Kroz istraživanje, nastojimo ostvariti ciljeve naše organizacije ispitivanjem stavova opšte populacije prema osobama sa psihosocijalnim poteškoćama, istraživanjem potreba osoba sa psihosocijalnim poteškoćama i problemima s kojima se susreću, i na kraju, pružanjem kritičkog pogleda na prakse mentalnog zdravlja koje su prisutne u društvu. Također podržavamo studente čije su fakultetske obaveze i zadaci u skladu sa okvirima našeg rada, kao što je rad na seminarskim i diplomskim radovima o različitim aspektima mentalnog zdravlja.

U okviru edukacija, kombiniramo rezultate naših istraživanja sa postojećim ekspertizama naših članova kako bismo educirali javnost o potrebama osoba sa psihosocijalnim poteškoćama te o problemima sa kojima se suočavaju. Održavamo radionice za naše članove i prijatelje te predavanja i radionice za druge organizacije, te se trudimo se da sve naše aktivnosti imaju edukativni aspekt.

Treća kategorija je ujedno i jezgra naše organizacije, kao i glavni izvor naše motivacije za rad. Naša psihosocijalna podrška uključuje: Hearing voices grupe podrške, grupe samopodrške, tematska druženja, individualna psihoterapija (Geštalt psihoterapija, Kognitivno-bihevioralna terapija, Sistemska porodična terapija), psihoedukacije (antistigma edukacije, nenasilna komunikacija, nošenje sa stresom, strategije suočavanja za osobe koje čuju glasove…), kreativne radionice (pisanje, video produkcija, dekupaž radionice), društvene aktivnosti (odlasci u kino, pozorište i slično).

Association for Research, Education and Psychosocial Support „Tavan“

Association Tavan (translates to Attic) is an independent, non-governmental, non-partisan, non-religious
and non-profit association, which works with the aim of tackling the problems of stigmatization,
underdeveloped psychological practices and partial approach to mental health, providing a different
view of different experiences through advisory work, support, education, research and art.
The main principle on which our organization relies is cooperation between professionals by experience
(people with psychosocial difficulties who, in most cases, are the users of mental health system services)
and professionals by practice in our work. One of our main goals is to create welcoming and supporting
environment in which everybody can feel empowered to express themselves.
Association Tavan is currently located in the shopping mall Skenderija Center, in the very center of the
city of Sarajevo, which makes us more accessible to the public. All of our work is possible because we
have an experienced team of enthusiasts. Association Tavan is led by seven volunteers who have either
personal experience with mental health issues or someone close to them who has experienced such
problems.
The cornerstone of Tavan is our work within the regional Hearing Voices network of West Balkan. As
part of this regional cooperation, through mutual visits, sharing of experience and knowledge, we
continue to grow as an organization and as individuals.
Our activities can be organized within three main categories: research, education and psychosocial
support. It’s important to point out that these categories are not strictly divided and that they overlap in
many ways.
Through research, we aim to achieve our organizational goals by investigating the attitudes of the
general population towards persons with psychosocial difficulties, researching the needs of people with
psychosocial difficulties and the problems they encounter, and finally, offering critical views on mental
health practices that are present in society. We also support students whose faculty assignments are in
line with our scope of work, such as work on their thesis on various aspects of mental health.
Within the second category of our work, we combine the results of our research with existing expertise
of our members to educate the public about the real state of the needs of people with psychosocial
difficulties and the problems they face. We do this through workshops for our members and friends,
workshops for other organizations, lectures and other means of sharing knowledge and information.
Furthermore, if our certain activity is not already explicitly aimed at educating, we try to incorporate an
educative aspect to all of our activities.
Psychosocial support as the third category of our work is the core of our organization and main source
of our motivation. It includes: Hearing Voices support groups, support groups, thematic group sessions,
individual psychotherapy (Gestalt psychotherapy, Cognitive-behavioral therapy, Family systemic
therapy), psychoeducations (anti-stigma education, non-violent communication, stress coping
strategies, coping strategies for voice hearers…), creative workshops (writing, video production,
decoupage workshops), social activities (e.g. cinema, theatre).